ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Algemeen
1.1 Begripsbepaling
 Stichting Kasumai Dunia/ Opdrachtnemer: aanbieder van workshops, cultuurdagen en aanverwante activiteiten;
 Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die met Kasumai Dunia een overeenkomst sluit of wenst te sluiten, of aan wie Kasumai Dunia een aanbieding doet;
 Activiteit: Workshop(s) en overige activiteiten die Kasumai Dunia aanbiedt;
 Offerte: Prijsindicatie vanuit Kasumai Dunia met daarin een omschrijving van de activiteit en de uitvoering daarvan;
 Overeenkomst: De door de Opdrachtgever ondertekende Offerte of toezegging per e-mail waarmee de aangeboden activiteit en prijs officieel worden overeengekomen.

1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, opdrachtbevestiging,
(rechts)handelingen en overeenkomst tussen stichting Kasumai Dunia en
opdrachtgever waarop Kasumai Dunia deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.3 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

1.4 Wijzigingen van of aanvullingen op de voorwaarden dienen door opdrachtnemer en opdrachtgever uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd.

1.5 Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever is uitgesloten voor zover deze in strijd zijn met deze voorwaarden.

Artikel 2. Offertes
2.1 Alle offertes van Kasumai Dunia zijn vrijblijvend en niet bindend tot aan wederzijdse schriftelijke overeenkomst tussen Kasumai Dunia en opdrachtgever.

2.2 Kasumai Dunia kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien de opdrachtgever
redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan een
kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.3 Een samengestelde prijsopgave verplicht Kasumai Dunia niet tot het verrichting van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Voorwaarden van offertes zijn niet vanzelfsprekend van toepassing op toekomstige orders.

Artikel 3. Betaling
3.1 Betaling door de Opdrachtgever dient giraal te geschieden binnen de gestelde betalingstermijn zoals vermeld op de van toepassing zijnde factuur.

3.2 Indien opdrachtgever niet binnen de aangegeven betalingstermijn betaald heeft, is opdrachtgever gerechtelijk in verzuim zonder dat een ingebrekestelling vereist is.

3.3 Bij overschrijding van een betalingstermijn wordt op iedere herinneringsfactuur 5% toeslag op het oorspronkelijke factuurbedrag berekend.

3.4 Indien opdrachtgever qua betaling in gebreke blijft, zijn de daaruit voor Kasumai Dunia voortvloeiende kosten voor rekening van opdrachtgever. Onder deze kosten zijn alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten inbegrepen.

Artikel 4. Annulering
4.1 Annulering van de geboekte activiteit dient, zowel vanuit Kasumai Dunia als vanuit Opdrachtgever, te allen tijde schriftelijk (bijvoorbeeld d.m.v. e-mail of whatsapp) te worden bevestigd.

4.2 Indien de geboekte activiteit door niet te beïnvloeden factoren (bijvoorbeeld ziekte van een door Kasumai Dunia ingehuurde workshopleider) vanuit Kasumai Dunia, niet kan plaatsvinden, zal Kasumai Dunia zich inspannen om dit op te lossen. In geval van ziekte, zou dit kunnen betekenen dat er een gelijkwaardige vervanger wordt ingezet of dat er, in overleg, een vervangende activiteit kan worden georganiseerd. Indien de activiteit ondanks deze inspanningen alsnog niet kan plaatsvinden, zullen de kosten verbonden aan deze workshop logischerwijs niet in rekening worden gebracht aan de Opdrachtgever.

4.3 Een overeenkomst kan door de opdrachtgever worden geannuleerd. In dat geval is de opdrachtgever een percentage van de overeengekomen prijs verschuldigd, afhankelijk van de periode voorafgaand aan de overeengekomen uitvoeringsdatum waarop annulering plaatsvindt. T.o.v. de annuleringsperiode gelden hiervoor de volgende percentages.
 Bij annulering tot 4 weken voor de geboekte Activiteit: 25 %*
 Bij annulering tot 3 weken voor de geboekte Activiteit: 50 %*
 Bij annulering tot 2 weken voor de geboekte Activiteit: 75 %*
 Bij annulering binnen de 1 week voorafgaand aan de geboekte Activiteit: 100 %*

*Alle kosten i.v.m. annulering worden in rekening gebracht zonder reis- en/of materiaalkosten.

Artikel 5. Overmacht
5.1 Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

5.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Kasumai Dunia geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Kasumai Dunia niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Kasumai Dunia of van derden daaronder begrepen. Kasumai Dunia heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Opdrachtgever zijn verbintenis had moeten nakomen.

Artikel 6. Benodigdheden
6.1 Kasumai Dunia, dan wel door Kasumai Dunia ingeschakelde derden zijn in bezit van de voor de geboekte activiteit benodigde apparatuur. Indien deze naar locatie meegenomen dient te worden door Kasumai Dunia/derden, brengt Kasumai Dunia een toeslag in rekening. Indien van toepassing, wordt deze toeslag altijd op voorhand op offertebasis kenbaar gemaakt en overeen gekomen; expliciet of als onderdeel van een totaalprijs.

6.2 Indien Opdrachtgever apparatuur, benodigdheden of vereisten voor een goede uitvoering van de activiteit anderszins (bijv. m.b.t. de locatie) beschikbaar stelt t.b.v. het uitvoeren van een geboekte activiteit, dienen deze tijdig en conform de aangegeven voorwaarden op de gewenste locatie aanwezig, evt. aangesloten en/of werkend te zijn. Kasumai Dunia is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de aanwezigheid en het functioneren van deze benodigdheden, dan wel aansprakelijk voor eventuele vertraging of zelf het niet plaats kunnen vinden van de geboekte activiteit door het niet aanwezig zijn of (volledig) functioneren van deze benodigdheden of vereisten anderszins.